Tietosuojalauseke

1 Ykköset-lehden tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Ykköset-lehden (Tuurin Lehti Oy) henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyn kohteena ovat asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme ja heidän työntekijöidensä tiedot. Käsittelemme henkilötietoja lehden ja palveluidemme toimittamiseksi sekä markkinointiin.

1.1 Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tuurin Lehti Oy

Tuurinkyläntie 2

63610 Tuuri

Puhelin 06 542 7200

Sähköposti (Sähköpostiosoitteet vaativat JavaScript-tuen)

Y-tunnus: Tuurin Lehti Oy

1.2 Selosteessa kerromme

 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
 2. Mitä tietoja keräämme
 3. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää
 4. Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme
 5. Kuinka kauan säilytämme tiedot
 6. Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin
 7. Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot

 

1.3 Mitä tietoja ja mihin tarkoitukseen ne keräämme

Ykköset!-lehden keräämät henkilötiedot voidaan jaotelle seuraavasti:

 • Tunnistamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja sopimusten sekä luottokelpoisuuden tarkistuksen yhteydessä henkilötunnus.
 • Verkkosivujemme käyttöön liittyvät tiedot: eväste eli cookie, ip-osoite, laitetunniste ja asiakastunniste.

Henkilötiedot, jotka keräämme suoraan rekisteröidyltä

Keräämme tiedot pääosin suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakaspalvelutilanteessa tai asiakas luovuttaa ne itse lomakkeen, verkkolomakkeen, puhelinkeskustelun tai sähköpostin välityksellä. Näitä tietoja käytetään yhteydenpitoon joko palveluiden tarjoamiseksi tai tuottamiseksi asiakkaalle. Myös verkkosivujen kävijäanalytiikan tiedot muodostuvat rekisteröidyn toimista verkkosivuilla vierailun aikana.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta

Kolmansilta osapuolilta keräämme tietoa kuluttaja-asiakkaan luottokelpoisuuden varmistamiset (Suomen Asiakastieto). Keräämme tietoja myös muista julkisista lähteistä kuten yritysrekisterit esimerkiksi YTJ ja PRH:n kaupparekisteri sopimuksen allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeuden varmentamiseksi.

1.4 Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää

Rekisteröidyllä on oikeuksia Ykköset-lehden hallussa oleviin henkilötietoihin. Tavanomaisissa asiakaspalvelutilanteissa, kuten esimerkiksi yhteys- ja laskutustietojen muutoksissa, toimitusten tilannetiedusteluissa sekä laskutustiedusteluissa, voi ottaa yhteyttä laskutukseen Laajemmissa tietopyynnöissä tulee asioida henkilökohtaisesti Ykköset-lehden toimipisteessä tai toimittaa tietopyyntö kirjallisesti allekirjoituksella varustettuna. Oikeuksia on pääsääntöisesti mahdollista käyttää kerran kalenterivuodessa maksuttomasti. Jos pyyntöjä tulee yhdeltä henkilöltä enemmän kuin kerran kalenterivuodessa, pyyntöihin lisätään pyynnön laajuudesta riippuva hallinnollinen kustannus, josta saa arvion etukäteen. Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihin. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi.

 1. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

 1. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä

esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta
 • Rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta
 1. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

 1. Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä.

 1. Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Rekisteröidyllä on oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perusten.Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen ei koske yritysten välisissä liikesuhteissa käsiteltyjä ammattilaisten yhteystietoja tapauksissa, joissa käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen, jonka osapuoli henkilö on.

 1. Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen saattaa vaikuttaa mahdollisuutemme tarjota palveluita.

 1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti.

1.5 Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme

Ykköset!-lehti käsittelee henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteet. Käsittelymme oikeusperusteita ovat:

Sopimukseen täytäntöön paneminen

Sopimusvelvoitteiden täyttäminen on pääasiallinen henkilötietojen käsittelymme oikeusperuste. Käsittelemme henkilötietoja meiltä tilatun lehden toimittamiseksi tai palvelun tuottamiseksi, siltä osin kuin on tarpeellista.

Lakisääteinen velvoite

Sopimusten lisäksi toimintaamme liittyy lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja. Esimerkkejä näistä ovat:

Kirjanpitolainsäädäntö, laki työterveyshuollon järjestämisestä, vuosilomalaki sekä

 • verottajan ja viranomaisten ohjeet palkkahallinnon järjestämisestä ja kirjanpidosta

Suostumus

Verkkosivujemme kehittämiseksi kerätään analytiikkatietoa sivujen käytöstä perustuen suostumukseen. Annat suostumuksesi hyväksymällä evästeet sivustolle saapuessasi.

Markkinointitarkoituksessa kerätyn tiedon osalta rekisteröidyiltä kerätään suostumus, jonka voi peruuttaa milloin tahansa.

1.6 Kuinka kauan säilytämme tiedot

Henkilötietoja säilytetään vain sopimussuhteen ajan ja vuoden sopimuksen päättymisestä mahdollisten valitusten tai korjauspyyntöjen käsittelemiseksi, ellei lainsäädännössä, kuten kirjanpitolaki, toisin vaadita.

Verkkosivujen kävijäanalytiikkatietoa säilytämme 26 kuukautta markkinoinnin ja asiakaspalvelun seurantaan ja kehittämiseen.

1.7 Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kansainvälisille järjestöille tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

1.8 Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot

Olennaisin riski järjestelmään liittyen on rekisteröityjen itsensä ilmoituksiin tai välitettäviin viesteihin tallentama tieto. Ykköset-lehti ei säännönmukaisesti kerää esimerkiksi henkilökohtaiseen yksityiselämään kuuluvia tietoja, mutta aiempien riskikartoitusten perusteella rekisteröidyt voivat itse tallentaa henkilökohtaisiakin tietoja lisätiedoiksi esimerkiksi henkilökohtaiset puhelinnumerot, kotiosoitteet, matkasuunnitelmat, lomatiedot.

Tämä ei nykyisellä suojaustasolla aiheuta riskejä rekisteröidyn oikeuksille tai vapauksille, mutta rekisteröidyn on syytä olla tietoinen tästä riskistä.

1.9 Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos kokee, ettei henkilötietoja käsitellä asianmukaisesti.

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: (Sähköpostiosoitteet vaativat JavaScript-tuen)